REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
BM Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki
 3. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji winni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Organizacja Rady Nadzorczej

§ 2.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się najpóźniej siódmego dnia po powołaniu Rady przez Walne Zgromadzenie.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, posiedzeniu Przewodniczy najstarszy wiekiem jej Członek.
 3. Rada Nadzorcza spośród członków wybiera Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący może być jednocześnie Sekretarzem Rady.
 4. Osoby, o których mowa w pkt. 3 powyżej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji.
 5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub Sekretarz Rady.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszcza się działanie przez pełnomocnika, o ile będzie to inny członek Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 2. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Rada Nadzorcza, przy wykonywaniu swoich obowiązków może:
  1. delegować członków Rady do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,
  2. powoływać spośród członków Rady stałe lub doraźne zespoły do badania ściśle określonych spraw,
  3. korzystać z usług ekspertów i biegłych opłaconych przez Spółkę.
 4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądania wyjaśnień od Zarządu i poszczególnych jego członków, jak również od kadry kierowniczej Spółki oraz prawo żądania przedstawienia każdego dokumentu dotyczącego Spółki i jej działalności.
 5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowych sprawozdań z pełnionej funkcji.
 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność jest uzasadniona przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o  zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

3. Komisje Rady Nadzorczej

§ 4.

 1. Rada Nadzorcza może tworzyć komisje, składające się z członków Rady Nadzorczej oraz określać zadania i regulaminy tych komisji.

4. Tryb zwoływania posiedzeń Rady oraz ustalanie porządku obrad

§ 5.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej ale co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie lub w innym miejscu, zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, wskazanym w zaproszeniu.

§ 6.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.
 2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 7.

 1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je przez wysłanie do Członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień.
 2. Zawiadomienie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez Członka Rady Nadzorczej numer faksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo doręczone osobiście. Otrzymanie zawiadomienia powinni być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.
 3. Zawiadomienie powinno zostać doręczone Członkom Rady Nadzorczej   przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. W tym samym czasie wysyła się wszelkie materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).Termin, o który mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające jego skrócenie.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

§ 8.

 1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez osobę upoważnioną do zwołania posiedzenia.
 2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualnie materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
 3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z Członków Rady ma prawo zgłoszenia wniosku w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.
 4. W sprawach nieobjętych ustalonym przez zwołującego porządkiem Rada nie może podjąć uchwał, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

5. Odbywanie posiedzeń Rady

§ 9.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej.
 2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  1. termin i miejsce odbycia posiedzenia,
  2. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu z oznaczeniem ich funkcji,
  3. wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  4. przyjęty porządek obrad,
  5. treść podjętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
  6. ewentualne zdania odrębne.
 3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.

§ 10.

 1. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu, jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku.

6. Podejmowanie uchwał i głosowanie na posiedzeniach Rady

§ 11.

 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości Członków Rady oraz zawiadomienie wszystkich Członków Rady o posiedzeniu.
 2. Członek Rady informuje pozostałych członków Rady o istniejącym bądź mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 3. W głosowaniu oblicza się głosy „za" i „przeciw" oraz głosy wstrzymujące się.
 4. Każdy z Członków Rady przy podejmowaniu uchwał ma prawo jednego głosu.
 5. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
 6. Uchwały podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podejmowane w trybie określonym w niniejszym ustępie podpisywane są przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie dotyczy powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.

§ 12.

 1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
 2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
 3. Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeżeli żądanie takie zgłosi choćby jeden z Członków Rady Nadzorczej.

7. Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady oraz uchwał Rady przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki.
 2. Każdy z Członków Rady może zażądać doręczenia mu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 14.

 1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 2. powiadamianie Członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia, przygotowanie i przekazanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenie,
 3. protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów Członków Rady Nadzorczej, zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 4. podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
 5. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 15.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Eksport

W eksporcie działamy przede wszystkim (ale nie wyłącznie) na rynkach krajów Azji (Wietnam, Kazachstan) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy, Białoruś, Bułgaria i wiele innych). Zapewniamy wszechstronną obsługę transakcji zagranicznych oraz pewny i stabilny poziom sprzedaży.