РЕГЛАМЕНТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Акціонерного товариства «БМ Медікал» з місцезнаходженням у Варшаві

I. Загальні положення

§ 1.

 1. Наглядова рада здійснює постійний нагляд за діяльністю Товариства у всіх галузях його діяльності.
 2. Обов’язки та повноваження наглядової ради регулюються приписами Комерційного кодексу та положеннями Статуту Товариства. Наглядова рада не можу надавати Правлінню зобов’язуючих розпоряджень стосовно ведення справ Товариства.
 3. Члени Наглядової ради при виконанні своїх функців у першу чергу повинні враховувати інтереси Товариства.

II. Організація Наглядової ради

§ 2.

 1. Перше засідання Наглядової ради нового скликання повинно відбутися не пізніше, ніж на сьомий день після призначення Ради на Загальних зборах.
 2. Перше засідання нової Наглядової ради скликає Голова Правління Товариства. До обрання Голови ради на засіданні головує найстарший за віком її член.
 3. Наглядова рада зі своїх членів вибирає Голову, одного або двох заступників Голови та секретаря Наглядової ради. Заступник голови може одночасно бути секретарем ради.
 4. Особи, про яких іде мова вище у п. 3, можуть бути звільнені від виконання обов’язків у будь-який час рішенням Наглядової ради.
 5. Роботою Наглядової ради керує голова ради, а в разі його відсутності заступник голови ради або секретар ради.
 6. Члени Наглядової ради діють у Наглядовій раді особисто. Допускається діяльність через уповноважену особу, якщо це буде інший член Наглядової ради Товариства.

§ 3.

 1. Наглядова рада виконує свої обов’язки колегіально, але також може делегувати своїх членів для самостійного виконання певних наглядових дій.
 2. Наглядову раду представляє голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності заступник голови ради.
 3. Наглядова рада при виконанні своїх обов’язків може:
  1. Ледегувати членів Ради для індивідуального виконання окремих наглядових функцій,
  2. створювати із членів ради постійні чи тимчасові групи для вивчення чітко визначених справ,
  3. користуватися послугами експертів, яких оплачує Товариство.
 4. Кожен член наглядової ради має право вимагати пояснень від Правління та окремих його членів і від керівництва Товариства, а також має право вимагати будь-який документ стосовно Товариства і його діяльності.
 5. Член наглядової ради, делегований групою акціонерів для постійного виконання нагляду, зобов’язаний надавати до Наглядової ради детальні звіти про виконання своїх фунцій.
 6. У засіданнях Наглядової ради можуть брати участь без права голосу запрошені радою члени Правління, працівники Товариства та інші особи з-поза товариства, якщо їхня присутність обґрунтована предметом обговорювання. Рішення про запрошення третіх осіб приймає особа, що скликає засідання або головує на засіданні.

III. Комісії Наглядової ради

§ 4.

 1. Наглядова рада може створювати комісії, що складаються з членів Наглядової ради, та визначати завдання і регламент таких комісій.

IV. Спосіб скликання засідань Наглядової ради та затвердження порядку денного

§ 5.

 1. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не менше трьох разів протягом фінансового року.
 2. Засідання ради відбуваються у Варшаві або в іншому місці як на території Республіки Польщі, так і за кордоном, вказаному у запрошенні.

§ 6.

 1. Засідання Наглядової ради скликаються з власної ініціативи головою Ради, а у випадку його відсутності заступником голови Ради.
 2. Голова також зобов’язаний скликати засідання Наглядової ради, якщо з такою пропозицією виступить Правління чи член Наглядової ради. Засідання повинно відбутися протягом двох тижнів від дати отримання пропозиції.

§ 7.

 1. Особа, уповноважена скликати засідання Наглядової ради, скликає його шляхом надсилання членам Наглядової ради письмових повідомлень.
 2. Повідомлення вважається дійсним, якщо воно зроблене у письмовій формі і надіслане факсом на вказаний членом Наглядової ради номер факсу, на електронну пошту або вручене особисто. Отримання повідомлення повинно бути підтверджене письмовим написом на запрошенні, письмово, факсом чи на електронну пошту. У повідомленнях вказується термін і місце наради, час початку, а також запропонований порядок денний для обговорення.
 3. Повідомлення має бути доставлене членам Наглядової ради не менше як за три робочі дня перед запланованим терміном засідання. В цей же час надсилаються усі письмові матеріали, розгляд яких або обговорення передбачене на засіданні (документи, аналізи, опрацювання, пропозиції, проекти резолюцій і т.д.). Термін, про який йдеться у першому реченні цього пункту, може бути скорочений, якщо складаються надзвичайні обставини, які обґрунтовують таке пришвидшення.
 4. Засідання Наглядової ради може відбутися без попереднього формального скликання, якщо в ньому беруть участь усі члени Наглядової ради і ніхто не має заперечень як проти самого засідання, так і проти запропонованого порядку денного.

§ 8.

 1. Порядок денний засідання встановлюється особою, уповноваженою скликати засідання.
 2. Кожен член Наглядової ради має право подати пропозицію про внесення до порядку денного засідання Наглядової ради окремих питань. Пропозиція передається не менше, ніж за 2 дні до запланованого засідання Наглядової ради голові або заступникові голови Наглядової ради. До пропозиції додаються письмові матеріали й документи, що стосуються питань, включених у пропозицію.
 3. Запропонований порядок денний засідання приймається Радою шляхом відкритого голосування. Перед голосуванням кожен із членів Ради має право подати пропозицію щодо змін порядку денного засідання. Такі пропозиції повинні бути заявником обґрунтовані.
 4. З питань, не внесених особою, що скликає засідання, у встановленому порядку, Рада не може приймати рішень, хіба що всі присутні її члени нададуть згоду на прийняття такої постанови.

V. Проведення засідань ради

§ 9.

 1. На засіданнях Наглядової ради протокол веде протоколіст (секретар) не з членів Ради або особа, призначена Головуючим із членів Наглядової ради.
 2. У протоколі засідання Наглядової ради повинні бути записані:
  1. час і місце проведення засідання,
  2. імена та прізвища осіб, присутніх на засіданні, із зазначенням їхніх функцій,
  3. примітку стосовно резулярності проведення засідання,
  4. затверджений порядок денний,
  5. зміст прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів „за”, „проти” та „утрималися”,
  6. при наявності, окремі думки (інше).
 3. Протокол повинен бути підписаний усіма присутніми на засіданні.

§ 10.

 1. За згодою усіх членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, його перебіг може бути записаний за допомогою звукозаписувального пристрою.

VI. Прийняття рішень і голосування на засіданнях ради

§ 11.

 1. Для легітимності рішень Наглядової ради вимагається присутність на засіданні більшості членів Ради та повідомлення всіх членів Ради про проведення засідання.
 2. Член Ради інформує інших членів Ради про існуючий конфлікт інтересів чи про можливість його виникнення і утримується від участі в обговоренні та в голосуванні при прийнятті рішення з питання, в якому виник конфлікт інтересів.
 3. При голосуванні рахуються голоси „за" i „проти" та тих, що утрималися.
 4. Кожен член Ради при прийнятті рішення має право на один голос.
 5. Член Ради, який голосує проти рішення, може вимагати внести до протоколу його обгрунтовану окрему думку.
 6. Рішення підписують усі присутні на засіданні члени Ради.
 7. Члени Наглядової ради можуть брати участь у прийнятті рішень Наглядової ради, віддаючи свій голос письмово за посередництвом іншого члена Наглядової ради. Віддавати голос письмово не можна стосовно питань, внесених у порядок денний на засіданні Наглядової ради.
 8. Наглядова рада може приймати рішення без проведення засідання Ради у письмовій формі або при використанні засобів прямого зв’язку на відстані. Рішення вважається легітимним, якщо всі члени Ради були повідомлені про зміст проекту рішення. Рішення, прийняті способом, вказаним у цьому пункті, підписуються всіма членами Наглядової ради.
 9. Прийняття рішень відповідно до пп. 7 і 8 не стосується призначення члена Правління чи звільнення або відсторонення його від обов’язків.

§ 12.

 1. Голосування на засіданнях Ради відкрите.
 2. Таємне голосування проводиться при виборах або щодо пропозицій про звільнення членів органів Товариства або ліквідаторів, щодо притягнення їх до відповідальності, а також щодо персональних питань.
 3. Таємне голосування проводиться щодо будь-якого питання, яке розглядається на засіданні, якщо таку пропозицію подасть хоча би один із членів Наглядової ради.

VII. Заключні положення

§ 13.

 1. Оригінали протоколів засідань Ради та рішень Ради зберігаються в офісі Правління Товариства.
 2. Кожен член Ради може запросити надати йому копії документів, про які йде мова в п. 1.

§ 14.

 1. Адміністративне обслуговування Наглядової ради забезпечує Товариство, котре зобов’язане призначити осіб, відповідальних за:
  1. повідомлення членів Наглядової ради про заплановані засідання та отримання підтвердження про участь або відмову, підготовку та надання членам Ради матеріалів, потрібних для засідання,
  2. ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради, оформлення протоколу і отримання підписів членів Наглядової ради, забезпечення належної організації засідання,
  3. виконання всіх інших дій, необхідних для правильного функціонування наглядової ради.
 2. Витрати на утримання та діяльнітсь Наглядової ради несе Товариство.

§ 15.

 1. Регламент набирає чинності від дати його ухвалення Наглядовою радою.

Експорт

Експортну діяльність ми розвиваємо насамперед (але не виключно) на ринках країн Азії (В’єтнам, Казахстан) і Центральної та Східної Європи (Росія, Угорщина, Україна, Чехія, Білорусь, Болгарія та багато інших). Забезпечуємо всестороннє обслуговування міжнародних угод, а також надійний і стабільний рівень продажів.